Comunicat de presă

PROIECTUL

Munca, Asumare, Legalitate pentru Integrare și Nediscriminare (MĂLIN)

Primaria Municipiului Codlea, în parteneriat cu SC Redis Consult SRL Râșnov, Agenția de Dezvoltare Durabilă a Județului Brașov, Universitatea Spiru Haret, Liceul Teoretic Ioan Pascu Codlea și Asociația Îngrijiri Acasă,  a derulat in perioad 29 august 2017 – 30 septembrie 2020 proiectul Muncă, Asumare, Legalitate pentru Integrare și Nediscriminare (MĂLIN), finanțat prin Programul Operațional Capital Uman, Axa Prioritară 4 – Incluziunea socială și combaterea săraciei, Operaţiunea “Reducerea numărului de comunităţii marginalizate în care există populaţie aparţinând minorităţii roma (acele comunitaţi încare populaţia aparţinând minorităţii roma reprezinta minim 10% din totalul populaţiei la nivelul comunităţii) aflate în risc de sărăcie şi excluziune sociala, prin implementarea de masuri integrate” – Schema de ajutor de stat “Dezvoltare Locală Integrată (DLI 3600) în comunităţile marginalizate în care există populaţie aparţinând minorităţii rome”, cod MySmis 101760.

Valoarea totală eligibilă a proiectului a fost de 18,067,221.84 lei din care:

 • 17.751.503,98 lei valoare eligibilă nerambursabilă (15.203.211,33 lei din Fondul Social European și 2.548.292,65 lei din Bugetul Național)
 • 315.717,86 lei cofinanţarea eligibilă a beneficiarului și partenerilor

Proiectul a urmarit creșterea calității vieții pentru 556 de cetățeni ce trăiesc în comunitatea marginalizată din cartierul Mălin, municipiul Codlea, prin reducerea numărului de persoane de minoritate roma aflate în risc de sărăcie și excluziune socială.

Derularea efectivă a proiectului, a depasit proiecțiile inițiale, astfel că, la sfarsitul proiectului a beneficiat de minim două activități integrate un număr de 634 de persoane.

Obiectivele specifice ale proiectului si descrierea rezultatelor :

 1. Proiectul și-a propus să sprijine 175 de familii de etnie romă din comunitatea marginalizata Mălin în reglementarea actelor de proprietate și dobândirea unor drepturi de asistență socială. Au fost desfășurate activități de asistență juridică atât pentru reglementarea actelor de proprietate, cât și pentru dobândirea actelor necesare întocmirii dosarelor pentru obținerea unor drepturi de asistență socială.

– Au fost depuse la tribunal un număr de 176 de dosare civile, până la acest moment, fiind soluționate 134 de cereri introductive de instanță. In urma soluționării celor 134 de dosare, s-au obținut, in total, 105 titluri de proprietate pentru persoanele din grupul țintă. Instanța de judecata este in continuare investita cu soluționarea unui număr de 42 de dosare având ca petenți persoanele din grupul țintă.

– Membri Grupului țintă au fost susținuți în dobândirea unor drepturi de asistență sociala, fiind realizate : 20 dosare pentru evaluare complexă handicap, 20 dosare de ajutor social, 10 dosar alocație pentru susținerea familiei, 16 dosare privind ajutorul de incălzire, 3  dosar privind acordarea de tichete pentru grădiniță, 12 dosare indemnizație creștere copil până la varsta de 2 ani, 19 dosare privind alocația de stat.

Totodată membri grupului țintă sau fost sprijiniți in realizarea a: 3 dosare de incetare ajutor social, 1  dosar pensie de invaliditate, 7 dosare privind ajutorul de somaj, 105 de anchete sociale, 14 fie privind identificarea familiilor cu risc, 17 planuri de servicii pentru familii cu copii in situație de risc, 29 de consilieri pentru reglementarea actelor de identitate

 • Îmbunătățirea nivelului de incluziune educațională a 50 de elevi din cartierul Mălin, aparținând minorității rome, fiind dezvoltate programe de tip „Școala după școală“, dar și activități extracurriculare inovative, inclusiv participarea la 17 excursii.  Pe parcursul a 2 ani  de proiect, 50 de elevi din cartierul Mălin au  înscrisi și au participat cu o frecvență susținută la programe de remediere școlară la limba romana, matematica, engleza si IT si au beneficiat desuport pentru  îmbunătățirea șituației economice a familiei. S-a înregistrat o creștere a nivelului de educație a copiilor participanți, precum si un grad scăzut de abandon școlar.
 • Sporirea nivelului de ocupare pentru 278 de persoane prin organizarea de cursuri de formare profesională pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, acordându-le atât subvenții de participare, cât și servicii de informare, orientare și consiliere (educațională, familială, a carierei). Rezultatele: 136 Contracte individuale de muncă pentru membrii grupului încheiate si 23 Contracte de subvenționare cu angajatorii încheiate pentru angajarea a 33 persoane din grupul țintă ( angajatorii fiind stimulați să incadreze pe piața muncii, prin acordarea de subvenții, persoane aparținând comunității marginalizate din Mălin), 221 diplome de calificare ale membrilor grupului țintă (certificate de absolvire), 20 programe de formare profesională de calificare/ recalificare desfășurate și finalizate, 227 de certificate de participare la cursuri de formare profesională,  322 recomandări psihologice pentru potențialii angajatori, 322 recomandări psihologice individuale privind inserția pe piața muncii si menținerea pe piața muncii, 340 Dosare/caiete teste psihologice – psihodiagnostic realizate, 340 Dosare/caiete teste psihologice – psihologie experimentală realizate, 340 Profile psihologice – psihodiagnostic privind inserția/menținerea pe piața muncii realizate, 340 Profile psihologice – psihologie experimentală privind inserția/ menținere pe piața muncii realizate, 175 ședințe de consiliere profesională de grup desfășurate, 175 informări (uși deschise) privind locurile de muncă disponibile în Codlea și împrejurimi, 175 Workshop-uri privind unul dintre următoarele module: autocunoaștere și dezvoltare personală, comunicare și abilități sociale, managementul informațiilor și al învățării, planificarea carierei, stil de viață sănătos, 1 Baza de date privind locurile de muncă disponibile actualizată, 1951 fișe individuale de consiliere și orientare profesională, 1 Studiu privind consilierea comunității marginalizate, 27 mese rotunde tematice inserție-ocupare a grupului țintă organizate și desfășurate, 27 sesiuni tematice de informare, conștientizare și sensibilizare a grupului țintă cu privire la inserția/ ocuparea pe piața muncii desfășurate.
 • Înființarea și dezvoltarea a 5 afaceri locale proprii. Pentru atingerea acestui deziderat, 64 de persoane din Cartierul Mălin, au beneficiat de servicii de consultanță și asistență pentru începerea unei activități independente. Au participat la concurs 19 planuri de afaceri, iar dintre acestea au fost selectate 5 planuri de afaceri care au beneficiat un sprijin financiar pentru înființarea și dezvoltarea afacerii în valoare de  a 111.557,50 lei / plan de afacere. Fiecare afacere a angajat minim 2 persoane din grupul țintă al proiectului, asigurând menținerea lor pentru o perioadă de minim 17 luni.
 • Îmbunatățirea stării sociale și de sănătate a 556 de persoane aparținând minorității rome din Cartierul Mălin prin creșterea accesului la servicii sociale și de sănătate preventive și curative. A fost înființat un centru multifuncțional în cadrul căruia s-au  furnizat servicii medicale – Screening pentru depistarea bolilor cu incidență ridicată,  asistența medicală la domiciliu, servicii de ginecologie), servicii sociale – consiliere psihologică, consiliere juridică,  dezvoltarea abilităților de viață pentru persoanele cu dizabilități, planning familial; socio-medicale – consiliere cu privire la prevenirea sarcinilor la minore și planning familial, consiliere cu privire la problemele de igienă și nutriție, mediere sanitară. Au fost realizate:  697   fișe de evaluare și monitorizare pentru beneficiarii celor două servicii socio-medicale și a altor două servicii , 10 fișe de evaluare și monitorizare a abilităților deținute de beneficiarii serviciului social de furnizare a programului de dezvoltare a abilităților de viață pentru persoanele cu dizabilități, 660  de fișe medicale (fișe de analize medicale) pentru beneficiarii testați în cadrul activității de screening (DZ +TA); 618  de fișe medicale pentru beneficiarii testați în cadrul activității de screening (Hepatita B+C), (unora dintre beneficiari li s-a efectuat retestarea dacă s-a considerat că sunt supuși unui risc crescut); 21 formulare de retestare pentru beneficiarii suspecți sau diagnosticați cu diabet zaharat și/sau HTA (beneficiarii sunt aceeași și sunt monitorizați); 20  dosare cu monitorizarea stării de sănătate a beneficiarilor serviciului de asistență medicală la domiciliu (cuprinzând formular de evaluare, plan de ingrijire și fișă de monitorizare), precum și acordarea a 556 de vouchere pentru servicii stomatologice.
 • Îmbunătățirea condițiilor de locuit pentru 150 de familii defavorizate din punct de vedere economico-social. Au fost realizate intervenții de renovare și igienizare a locuințelor la 150 de familii (zugravire si tencuire pe o suprafata de 66 de mp/ locuință). Totodata au fost dotate cu aparatură casnică (aragazuri cu butelie și frigidere) 150 de familii.
 •  50 de familii defavorizate din punct de vedere economico-social au beneficiat de facilitarea accesului la serviciile publice locale (apă/electricitate) .  Au fost executate lucrările de branșare pentru 25 de familii pentru electricitate si 11 familii pentru apa.
 • Reducerea gradului de discriminare și promovarea egalității și multiculturalismului. A fost organizată o campanie de combatere a discriminării, la nivelul Municipiului Codlea, în perioada octombrie 2017-august 2020, care a inclus: 64 de sesiuni de informare din cadrul campaniei de combatere a discriminării cu 1002 participanți, elevi si angajați in Municipiul Codlea; un film de sensibilizare cu privire la discriminare care a fost difuzat in cadrul proiectului pentru un public de 1002 de persoane; un spot radio cu mesaj antidiscriminare cu 300 de difuzări la nivel local;  doua evenimente – festivaluri interculturale anuale cu mesaj antidiscriminare, a cate doua zile, cu participarea a 2550 de persoane;  două dezbateri cu privire la identificarea de măsuri afirmative pentru integrarea socio-educațională a copiilor de etnie romă din comunitățile marginalizate; un concurs de arte vizuale, organizat la nivelul Municipiului Codlea pentru copiii și tinerii cu vârsta între 6 și 19, cu tema ”Discriminarea doare”. Totodată,  a fost realizată activitatea de facilitare comunitară în scopul dezvoltării locale a cartierului Mălin prin implicarea, pe de o parte, a membrilor comunității în rezolvarea propriilor nevoi și, pe de altă parte, a instituțiilor, ONG-urilor și agenților economici pentru a contribui la acțiunile și proiectele dorite de comunitate și a se implica social. În acest sens s-au realizat: 155 ateliere de alfabetizare, educație remedială și creativitate cu 1.379 participări ale copiilor și 42 de participări ale femeilor din cartierul Mălin; 6 excursii organizate cu implicarea agenților economici, ONG-urilor și instituțiilor și cu participarea a 98 de copii cu vârsta între 7 și 16 ani care nu erau înscriși în sistemul de învățământ sau erau în risc de abandon școlar; 42 întâlniri reprezentanți ai instituțiilor publice: întâlniri cu reprezentanții primăriei și ai Bibliotecii Municipiului Codlea, cu reprezentanți ai Clubului Copiilor, cu reprezentanți ai școlilor, cu reprezentanți ai DGASPC Brașov in vederea implicarii la solutionarea problemelor comunitatii din Malin; facilitarea înscrierii la programul Șansa a doua pentru 8 copii cu vârsta între 9 și 15 ani; 367 de deplasări pentru mobilizarea comunității din Mălin prin întâlniri individuale cu membrii aceștia pentru animare in vederea implicarii la solutionarea problemelor comunitatii;

Proiectul integrat s-a dorit și se dorește în continuare și in perioada de sustenabilitate a fi un răspuns la nevoile complexe ale comunității de persoane care se confrunta deseori cu marginalizarea socială din Malin, iar activitățile mai sus prezentate au fost implementate de echipa proiectului multidisciplinară formată din experți din multiple arii – public, privat cu scop patrimonial si privat fara scop patrimonial, care s-a dedicat timp de 3 ani obiectivelor privind reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, contribuind la facilitarea incluziunii sociale și pe piața muncii beneficiarilor sus menționați. Considerăm, in acest context, că acest proiect prin activitățile și rezultatele obținute, a adus valoare adaugată întregii comunități, chiar dacă efectele lui de moment par a se răsfrânge numai asupra unei categorii de persoane. Ne asteptăm ca rezultatele acestui proiect, dar si cele pe care le vom obține in perioada de sustenabilitate să genereze un impact semnificativ în ceea ce privește incluziunea socială și combaterea sărăciei pentru persoanele din cartierul Mălin.

Proiect cofinanțat prin Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020

Date de contact:

 • Daniel Postu – Manager proiect, tel. 0744.398575
 • Secărea Simona – Coordonator partener 1- SC Redis SRL – tel.0745/187267
 • Magda Dinu – Coordonator partener 2 – Agentia de Dezvoltare Durabila a Judetului Brasov– tel. 0741/279378
 • Razvan Andronic – Coordonator partener 3- Universitatea Spiru Haret, tel. 0743/044300
 • Magda Ratan – Coordonator partener 4- Liceul Teoretic Ioan Pascu Codlea – tel.0744/986610
 • Flavia Boghiu – Coordonator partener 5- Asociatia Ingrijire Acasa – tel.0756/394047