Regulament de organizare și funcționare 2023-2024

Prezentul Regulament de organizare și funcționare a fost întocmit în baza următoarelor acte normative:

 • Legea învăţământului preuniversitar nr. 198/2023, Contractului Colectiv de Muncă Unic la Nivel de Sector de Negociere Colectivă Învățământ Preuniversitar, înregistrat la M.M.S.S.-D.D.S. sub nr. 1199 din data de 05.07.2023,
 • ORDIN nr. 4183 din 4 iulie 2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar,
  • Ordin Nr.4742 /10.08.2016 publicat în Monitorul Oficial nr.465 /23.08.2016- Statutul elevului;
 • Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public (publicată în Monitorul Oficial nr. 663/23 octombrie 2001);
 • Codul muncii Legea 53/2003, cu modificările si completările ulterioare;
 • Legea nr. 272/2004 pentru protectia si promovarea drepturilor copiilor, cu completările ulterioare;
 • Legea nr. 87/2006 pentru aprobarea OUG nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii în învăţământ;
 • OUG 1091/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru locul de muncă;
 • Regulamentul 679 din 27.04.2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date;
 • Legea nr 69/2000 a Educației fizice și sportului